Santa-Barbara-Sunrise-(w)

Santa-Barbara-Sunrise-(w)

Santa Barbara Sunrise  D333
oil  11 x 14
$650

Feins-Curious-Goat-(w)

Feins-Curious-Goat-(w)

Curious Goat  D334
oil  11 x 14
$650

feins-barn-w

feins-barn-w

Swallowtails & White Barn
oil  11 x 14
$550

Feins-Semple-Creek-(w)

Feins-Semple-Creek-(w)

Semple Creek, Red Barn  D335
oil   11 x 14
$650

j-Feins-Out-to-Pasture-(w)

j-Feins-Out-to-Pasture-(w)

Out to Pasture  D332
oil  11 x 14
$650

Feins-Linentour-(w)

Feins-Linentour-(w)

Limantour Beach
oil  11 x 14
$585

Santa-Barbara-Sunrise-(w)Feins-Curious-Goat-(w)feins-barn-wFeins-Semple-Creek-(w)j-Feins-Out-to-Pasture-(w)Feins-Linentour-(w)